ประวัติสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ

1. การก่อตั้ง

คณะผู้เริ่มก่อตั้งซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศรวม 16 คน นำโดยนายนาวาโท พระภาระสมุทร์ ร.น. ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านหลังวัดพลับ เลขที่ 963 อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี รับราชการอยู่กรมเจ้าท่าได้ยื่นจดทะเบียนตั้งสมาคมต่อสำนักงานจดทะเบียนกรมตำรวจ โดยใช้ชื่อสมาคมว่า “สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ” มีสำนักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศ อำเภอพระนคร
โดยมีวัตถุประสงค์ของสมาคมดังนี้:-

ก. เพื่อผดุงเกียรติคุณ ชื่อเสียง ของโรงเรียนให้เฟื่องฟู และช่วยเหลือการศึกษาการกีฬาของโรงเรียน

ข. เพื่อปลูก ส่งเสริมสามัคคีธรรม และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ค. เพื่อช่วยเหลือกันในเรื่อง ฌาปณกิจของสมาชิก

นายทะเบียนกรมตำรวจรับจดทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2478 ลำดับเลขจดทะเบียน จ.169

ดังนั้นสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศจึงถือกำเนิดการก่อตั้งในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 24782. การก่อสร้างอาคารที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ

สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศได้เช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถนนสามเสน ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ 223.71 ตารางวา เพื่อเป็นที่ก่อสร้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ

สมาคมได้ให้สำนักงานสถาปนิกบุรินทร์ วงศ์สว่าง โดยนายวีระ ธนากรภักดี และ นายอดุลย์ สิพพนะโกศล ศิษย์เก่าบวรนิเวศเป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง นายวิจารณ์ สกุลทับ ศิษย์เก่าบวรนิเวศเป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้างได้ยื่นแบบก่อสร้างอาคารดังกล่าวเสนอสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และขออนุญาตให้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ราคาก่อสร้างไม่รวมเครื่องตกแต่งภายในเป็นเงิน 4,700,000 บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2536 เวลา 14.00 น. นายกสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อขอพระเมตตาทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2536 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำแบบจำลองและแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการสมาคมให้ทอดพระเนตร สมเด็จพระสังฆราชทรงพอพระทัยและรับเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศตามที่นายกสมาคม กราบทูลขอประทานอนุญาตให้สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อ้างอิงจากหนังสือประชุมใหญ่สามัญ-เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2538